ექსტენცია და ღირებულებათა ჯაჭვი

მეთოდოლოგიები ექსტენციონისტებისთვის

FinExCoop-ის ღირებულებათა ჯაჭვი

ხელოვნური განაყოფიერების ტრენინგების მასალები 

ბარდის ტრენინგის მასალები

საფურაჟე ჭარხლის ტრენინგის მასალები

მარცვლოვანი კულტურების ტრენინგის მასალები

რაფსის ტრენინგის მასალები

კარტოფილი: ტექნიკური დოკუმენტები

სიმინდის წარმოება: ტექნიკური დოკუმენტები

ვაშლის ინტენსიური ბაღები: ტრენინგის დოკუმენტები

თხის ფერმა: ტრენინგის დოკუმენტები