ექსტენცია და ღირებულებათა ჯაჭვი

მეთოდოლოგიები ექსტენციონისტებისთვის

საფრანგეთის სოფლის მეურნეობის განვითარების ორგანიზება

]საერთო მარჟის გამოთვლა და მისი გამოყენება ექსტენციისთვის

FinExCoop-ის ღირებულებათა ჯაჭვი

სიმინდის ღირებულების ჯაჭვის ეკონომიკური ანალიზი

სიმინდის ღირებულების ჯაჭვი-ტექნიკური ანალიზი

კარტოფილის ღირებულების ჯაჭვი-ეკონომიკური-ანალიზი

FinExCoop’ -ის გენეტიკური ინიციატივები

ყველის შეფასება

ხელოვნური განაყოფიერების ტრენინგების მასალები

მდედრის გენიტალიური ტრაქტის აგებულება

პუბერტატიდან (სქესობრივი მომწიფებიდან) მაკეობამდე

ესტრუსი

განაყოფიერება,ემბრიონული განვითარება

მაკეობა

ხბოს მოგება

მშობიარობის შემდგომი პერიოდი

მაკეობის დადგენა

გამანაყოფიერებელი მასალის გალღობა და მომზადება

მერძეული ფურების სხეულის მდგომარეობა

ტექნიკოსის აღჭურვილობა

ხბოს მოგება

ხელოვნური განაყოფიერების აქტი

ბარდის ტრენინგის მასალები

ბარდის ტექნიკური საკითხების განხილვა

ტექნიკური დოკუმენტი ბარდის წარმოებაზე

საფურაჟე ჭარხლის ტრენინგის მასალები

საფურაჟე ჭარხლის წარმოება

საფურაჟე ჭარხლის ტექნიკური სახელმძღვანელო

მარცვლოვანი კულტურების ტრენინგის მასალები

მარცვლოვანი კულტურები

]რაფსის ტრენინგის მასალები

რაფსის წარმოება

რაფსის ტექნიკური დოკუმენტი

კარტოფილი: ტექნიკური დოკუმენტები

კარტოფილის კულტივაციის ღირებულებათა ჯაჭვის ტექნიკური-ანალიზი

პრეზენტაცია კარტოფილის წარმოებაზე

ტექნიკური დოკუმენტი კარტოფილის წარმოებაზე

სიმინდის წარმოება: ტექნიკური დოკუმენტები

ტრენინგის მასალა სიმინდის წარმოებაზე

ტექნიკური დოკუმენტი სიმინდის წარმოებაზე

ვაშლის ინტენსიური ბაღები: ტრენინგის დოკუმენტები

ვაშლის წარმოება საფრანგეთში

გასხვა სიმწვანის დროს

ვაშლის შენახვა

ვაშლის ხის გამოხშირვა

ვაშლის ხის განოყიერება

ვაშლის ხის გასხვლა

ხის მორწყვა

ვაშლის ხის ფიტოსანიტარული დაცვა

მოსავლის აღება

ვაშლის კულტივაცია

მავნებლების კონტროლი

თხის ფერმა: ტრენინგის დოკუმენტები

შესავალი თხების მოშენებაში

თხების გენეტიკა

თხების კვება

თხების რეპროდუქცია

თხების ფარის მენეჯმენტი დამყარებული 4 ძირითად პრინციპზე ჯანმრთელობა კეთილდღეობა