მიზნები

 • ზოგადი მიზნები

  ხელი შეუწყოს სოციალურ ინკლუზიურ განვითარებას კონკურენტუნარიანი, მდგრადი და მაღალ მომგებიან ღირებულებათა ჯაჭვის შექმნას საქართველოში, რითაც სოფლის მეურნეობის აქტორებს გაუმარტივედებათ ფინანსებთან ხელმისაწვდომობა

 • სოფლის მეურნეობის პოლიტიკა

  სოფლის მეურნეობის განვითარების ზოგადი სტრატეგია, ექსტენციის სერვისების განვითარება, კოოპერატივების განვითარება და სოფლის მეურნეობის ფინანსური დახმარების განვითარების ხელშეწყობა საქართველოს მთავრობისა და სხვა ძირითადი დაინტერესებული მხარეების საფუძველზე ემყარება პროექტის პოზიტიურ შედეგებს ზოგადად და საპილოტე დონის დონეზე სტრატეგიულად გამიზნული ხილვადობის მოქმედებების საშუალებით.

 • ფინანსები

  პროექტის მიერ მხარდაჭერილი პარტნიორი ფინანსური ინსტიტუტები ზრდიან თავიანთ აქტოვობებს მცირე ნახევრად კომერციულ ფერმერებთან და კოოპერატივებთან მიმართებაში, ხარისხობრივ და რაოდენობრივ ჭრილში

Alt Text
 • ექსტენცია

  მცირე ნახევრად კომერციული მეურნეობები (დინამიური საოჯახო მეურნეობები), რომლებსაც მხარს უჭერენ პროექტთან დაკავშირებული საკონსულტაციო სამსახურები, გახდნენ პროფესიონალური და საკრედიტო კომერციული მეურნეობები, რომლებიც ინტეგრირებულნი არიან ღირებულების ჯაჭვებში.

Alt Text
 • კოოპერატივები

  კოოპერატივები, რომლებსაც მხარს უჭერს პროექტი, ხდება მდგრადი და კრედიტუნარიანი და ასრულებს დინამიურ როლს მცირე ზომის ნახევრად კომერციული მეურნეობების საშუალებით ეფექტური ღირებულების ჯაჭვების აღდგენაში.

Alt Text