ფინანსები და სოფლის მეურნეობა

ფინანსები და სოფლის მეურნეობა: ტექნიკური დოკუმენტები საერთო მარჟის გამოთვლა და მისი გამოყენება ექსტენციისთვის