პროგრამა

FINEXCOOP პროგრამის შესახებ

FinExCoop საქართველო– ს ძირითადი მიზნებია გაუმჯობესდეს ფინანსებზე წვდომა მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობებისთვის (დინამიური საოჯახო მეურნეობები, რომლებსაც აქვთ განვითარების შესაძლებლობა, ფინანსების სათანადო წვდომით

და ტექნიკური დახმარებით რომ გახდნენ კომერციული მეურნეობები) და პერსპექტიული კოოპერატივებისთვის, ასევე ფერმერებს ხელი შეუწყოს პროექტმა კონსულტანციის სახით.

უფრო ზუსტად პროექტის მიზნები:

ხელი შეუწყონ „AFD ჯგუფის პარტნიორი ფინანსური ორგანიზაციების საკრედიტო ხაზის“ დახმარებით გასცენ აგრო სესხები კოოპერატივებზე, მცირე და საშუალო ფერმერებზე შესაბამისი აგრო სესხები, რომელიც ხელს შეუწყობს იმ ფერმერებს რომლებმაც ვერ მიიღეს მონაწილეობა ან დაფინანსება მთავრობის „იაფი სესხის“ პროგრამიდან.

ხელი შეუწყოს შესაბამისი კრიტერიუმების შესაბამისად, ინვესტიციებს კაპიტალზე, რათა გაიზარდოს მიზნობრივი ბენეფიციარების განვითარება;

მიაწოდოს ფერმერებს ან/და კოოპერატივებს ამ პროექტის საშუალებით ფერმერებზე და/ან კოოპერატივებზე მორგებული ეკონომიკური, ფინანსური და ტექნიკური დახმარება შერჩეულ ბენეფიციერებზე რომ გაიზარდოს მათი  საკრედიტო შესაძლებლობები და კონკურენტუნარიანობა, აგრეთვე ტექნიკური მხარდაჭერა ფინანსური ინსტიტუტებიზე, რომელთაც სურთ გაზარდონ მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობების და

კოოპერატივების პორტფელები;

AFD ჯგუფი (Proparco) არა სუვერენული საკრედიტო ხაზები CRYSTAL– ზე (7 მილიონი აშშ დოლარი) და CREDO (ლარი, რომელიც უდრის 10 მილიონ აშშ დოლარს), რომელიც შესაძლებლობებს მისცემს (i) 100-მდე პერსპექტიული კოოპერატივების და (ii) მინიმუმ 600 დინამიური მცირე მასშტაბის ნახევრად კომერციული მეურნეობებს ქონდეთ წვდომა საკრედიტო ხაზზე მათი განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. (ii) ევროკავშირის აღმოსავლეთ სამეზობლო ინვესტიციის გრანტის მიღებასთან ერთად დაწესებულება (NIF), (4 მილიონი €), ექსკლუზიურად არის გაცემული რომ დაფინანსდეს ტექნიკური დახმარების პროექტი.

პროექტის მიზნებია:

საბოლოო ბენეფიციარებისთვის ველზე ტრენინგები, რომელიც გაზრიდს მათ ხელმიწვდომობას ფინანსურ რესურსებთან და ხელს შეუწყობს ფინანსური ჩართულობის გაზრდას გრძელვადიან პერსპექტივაში.

მოკლევადიანი დახმარება სხვა დაინტერესებული მხარეებისთვის, როგორიცაა ადგილობრივი ფინანსური ინსტიტუტები (განსაკუთრებით, პარტნიორი მიკრო საფინანსო ორგანიზაციები კრედო და კრისტალი, AFD საკრედიტო ხაზების ათვისების მიზნით), რომლებიც მზად არიან გაზარდონ მცირე მეურნეობებში და კოოპერატივებში დაფინანსება

ამ მიზნით, ტექნიკური დახმარების პროექტი მოიცავს შემდეგ საქმიანობებს:

– დეტალურად: სწორედ მოხდეს შერჩევა ე.წ მცირე მასშტაბის დინამიური ნახევრად კომერციული ფერმერების და პერსპექტიული კოოპერატივების. სწორედ მოხდეს შესაბამისი საკონსულტაციო სქემის შედგენა მათი საჭიროებებიდან გამომდინარე, რომელიც გააუმჯობესებს უკვე არსებულ ფერმერთა სქემებს. განსაკუთრებით, საინფორმაციო და საკონსულტაციო ცენტრების მეშვეობით.

–საპილოტე  საკონსულტაციო ქსელის სქემა: პროდუქტიულობისა და მომგებიანობის გაზრდის მიზნით ადგილზე საკონსულტაციო მომსახურება და მისი შემდგომი მონიტორინგი. ეკონომიკური, ფინანსური და ტექნიკური რჩევები (ანგარიშვალდებულება, ბიზნეს გეგმა, მარკეტინგის გეგმა და ა.შ.)

–ინოვაციური მეთოდების მიზანშეწონილობა: საპილოტე ექსპერიმენტები ქონების/მიწის კრედიტის მიმართულებით, წინასწარი ხელშეკრულებით წარმოების დაფინანსების სქემები, ლიზინგი, საინვესტიციო გრანტები, საგარანტიო მექანიზმები.

–ფინანსური ინსტიტუტების არაგეგმიური შეფასება: მაგალითად. კორპორაციული და სოციალური პასუხისმგებლობის პოლიტიკის გასაუმჯობესებლად ან რისკების შეფასების სპეციალური ინსტრუმენტების / მეთოდოლოგიის შემუშავებისთვის;

– შეიტანოს წვლილი პოლიტიკურ დიალოგში სოფლის მეურნეობის სექტორისა და, განსაკუთრებით, სოფლის მეურნეობის ფინანსების სფეროში;

– მონიტორინგი, ანგარიშგება და აუდიტი: პროექტის განხორციელების რეგულარული შეფასება და შედეგები

საბოლოო მიზანია მცირე ფერმერებისა და კოოპერატივების მიმართ გამოყოფილი ”საპილოტე საკონსულტაციო ქსელის სქემის” შესაბამისობისა და ეფექტურობის დემონსტრირება, რომლის განმეორება და გაფართოება შესაძლებელია საქართველოს მთავრობასა და სხვა შესაბამის დაინტერესებულ მხარეების მიერ.

FinExCoop Georgia საქართველოს ხედავს როგორც ერთ ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან ქვეყანას რეგიონში. საქართველოს აქვს პოტენცია გაზარდოს იმპორტი და ასევე აქვს დიდი მოთხოვნა ადგილობრივ ბაზარზე ქართულ პროდუქტს. FinExCoop Georgia დაეხმარება ფერმებრეს და კოოპერატივებს რომ გაზარდონ თავიანთი წარმოება და შეავსონ ბაზრის მოთხოვნა. პროექტის მიზანია რომ დაეხმარონ საქარტველოს სოფლის რეგიონებს განვითარებაში

პროგრამის დონორები და პარტნიორები

პროექტი დაფინანსებულია ევროკავშირის მიერ და კოორდინირებული AFD-ს მიერ. FinExCoop Georgia-ს პარტნიორები არიან Mercy Corps და RDFG.

FinExCoop Georgia მუშაობს საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთად. პროექტში მათი ჩართულობის გაზრდისა და ასევე პილოტების შერჩევის პროცესის გამჭვირვალეობისთვის, FinExCoop Georgia- მ აირჩია ხმის მიცემის დემოკრატიული გზა პოტენციურ პილოტებზე.

AFD არის ორმხრივი განვითარების ბანკი, რეგულირებული სახელმწიფო საფინანსო ინსტიტუტი, რომელიც ექვემდებარება საბანკო კანონებს. სააგენტო აფინანსებს და ეხმარება განვითარების პროექტებსა და პროგრამებს მდგრადი და გაზიარებული ეკონომიკური ზრდის მხარდასაჭერად, სიღარიბის ზღვარს მიღმა მცხოვრებთა პირობების გასაუმჯობესებლად, ეხმარება გარემოს შენარჩუნებას, არასტაბილური და კონფლიქტით დაზარალებული ქვეყნების სტაბილიზაციას.

AFD– ს მეთვალყურეობს საფრანგეთის სამი სამინისტრო: ფინანსთა და ეკონომიკის სააგენტო, ევროპის და საგარეო საქმეთა სამინისტრო და საზღვარგარეთის პროვინციების სამინისტრო. ყოველ სამ წელიწადში, AFD და მისი ზედამხედველები ქმნიან საშუალებებისა და მიზნების შესახებ ხელშეკრულებას, რომელიც განსაზღვრავს ინდიკატორებს სააგენტოს მიერ მისი რაოდენობრივი და თვისობრივი მიზნების მისაღწევად.

AFD მუშაობს საფრანგეთის პროვინციებში და 110-ზე მეტ ქვენაყანში ხუთ კონტინენტზე. სააგენტო უზრუნველყოფს ანალიტიკური, დაფინანსების, ჰეჯირების, ტრენინგის და შესაძლებლობების შემუშავების ფართო სპექტრს და დახმარებას უწევს ცენტრალურ და ადგილობრივ მმართველობებს, კერძო სექტორს და ადგილობრივ არაკომერციულ კომპანიებს, განახორციელონ მრავალფეროვანი ეკონომიკური, სოციალური და გარემოსდაცვითი პროექტები და პროგრამები. AFD– ის ერთ – ერთი შვილობილი კომპანია PROPARCO აფინანსებს კერძო სექტორის საწარმოებს.

AFD ასევე თანამშრომლობს ფრანგულ და საერთაშორისო აკადემიურ ინსტიტუტებთან, რათა განამტკიცონ დებატები განვითარების მომავალზე. სააგენტო მართავს საფრანგეთის გლობალური გარემოსდაცვითი საშუალების (FFEM) ორგანიზაციას, რომელიც მოიცავს გარემოსდაცვითი განვითარების პროექტებს. ამ გზებით, AFD-ს წვრილი შეაქვს და ნერგავს ნოუ ჰაუს განვითარების სფეროში.

NIF არის ორგანიზაცია რომელიც ანხორციელებს ევროპული სამეზობლო ინსტრუმენტის (ENI) დებულების მიერ განსაზღვრულ დაფინანსებებს. იგი მიზნად ისახავს ევროკავშირის საგრანტო დახმარების გაწევას საკრედიტო ოპერაციებზე, რომელსაც ხელმძღვანელობენ ევროპული მრავალმხრივი განვითარების-დაფინანსების ინსტიტუტები და აგრეთვე წევრი სახელმწიფოების ორმხრივი განვითარების საფინანსო ინსტიტუტები. NIF ამტკიცებს გრანტებს ინვესტიციის თანადაფინანსების, სესხის გარანტიის ღირებულების დაფინანსების, საპროცენტო განაკვეთის სუბსიდიების, რისკის კაპიტალის ოპერაციებისა და ტექნიკური დახმარების პაკეტებისთვის. NFI-ს მიზანია ევროკავშირის გრანტების დაკავშირება ევროპული საფინანსო ინსტიტუტების კონსორციუმების სესხებთან, რათა მოხდეს ინვესტიცია მსხვილი პროექტების დასაფინანსებრად ENI რეგიონში.

ევროკავშირი (EU) დახმარებას უწევს სოფლის განვითარებას და სოფლის მეურნეობის გავნითარებას საქართველოში ENPARD- ის საშუალებით, სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპული სამეზობლო პროგრამის მეშვეობით.

2013 წლიდან ENPARD პროგრამის მთავარი მიზანია სოფლებში სიღარიბის შემცირება. პროგრამის ეხმარება როგორც მთავრობას ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, რომლებიც უშუალოდ თემებზე მუშაობენ.

ENPARD პროგრამის საშუალებით, ევროკავშირის სურს სამი მიზნის მიღწევა:

· შესაძლებლობების შექმნა და სამთავრობო ინსტიტუტების მხარდაჭერა სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების სექტორის რეფორმირების პროცესში;

· სოფლის მოსახლეობის დასაქმების და ცხოვრების პირობების გაუმჯობესება ფერმერთა თანამშრომლობის უნარის გაძლიერების გზით და რესურსებზე ხელმიწვდომობის გზით;

· ხელი შეუწყოს მრავალფეროვან სოციალურ და ეკონომიკურ შესაძლებლობებს სოფლებში, განსაკუთრებით ქალთა და ახალგაზრდებისთვის, ასევე გარემოსა და კულტურულ მემკვიდრეობასთან მიმართებაში.