ტრენინგები

სასწავლო მასალა ფერმერებისათვის

სასწავლო მასალა კოოპერატივებისათვის

სასწავლო მასალა ექსტენციონერებისათვის

კვლევა